Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1770

Ustanovení o nabídce a o přijetí nabídky se použijí přiměřeně i na případy, kdy strany ujednají pro uzavření smlouvy jiný postup.