Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2732

Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.