Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1869

Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností dlužníků.