Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 3Pracovní poměr

Výpověď z pracovního poměru Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené věci Dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Pracovní smlouva

§ 2401

(1) Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon. Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.

(2) Na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně spotřebitele.