Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1259

Kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva; § 1040 až 1043 se použijí obdobně.